Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa, resp. vlastníka motorového vozidla.

Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú na zdraví a na majetku, ktoré vznikli pri prevádzke motorového vozidla, za ktoré zodpovedá vodič, ktorý v čase vzniku poistnej udalosti s vozidlom disponoval.

PZP kryje do výšky:

• 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
• 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodovú udalosť, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty.

Pri dojednaní poistnej zmluvy Vám vystavíme potvrdenie o poistení (biela karta) a zelenú kartu.

* Vzor bielej a zelenej karty si môžete pozrieť TU.

Pri prevádzke motorového vozidla v SR ste povinní na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť bielu kartu.

Zelená karta je medzinárodný doklad o platnosti poistenia v zahraničí. Platí vo všetkých členských štátoch zelenej karty.

Ak cestujete na územie štátu, ktorý nemá so SR dohodu o zelenej karte, môžete si uzavrieť na území takéhoto štátu, tzv. hraničné poistenie.

PZP od Allianz – SP ako prvé na Slovensku zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie, tzv. „amortizáciu“. Poisťovňa teda poškodenému, ktorého poškodilo vozidlo poistené PZP v Allianz – SP uhradí v plnej výške primerané náklady na opravu – prirodzene – ak celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú, tzv. všeobecnú hodnotu vozidla. Poistník, ten kto uzatvoril zmluvu, má tak istotu, že ak svojou chybou zaviní dopravnú nehodu, náhrada škody bude vysporiadaná bez ďalších ťahaníc a problémov s amortizáciou a vyriešená v plnom rozsahu oprávneného nároku poškodeného. V prípade poistnej udalosti je potrebné nahlásiť túto udalosť na infolinku poisťovne a vypísať „Správu o nehode“.

Poistná zmluva na povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Klient má však právo vypovedať poistnú zmluvu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Poistným obdobím je jeden rok. Poistné je možné platiť v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach.

Pri povinnom zmluvnom poistení máte možnosť využívať asistenčnú službu poskytovanú spoločnosťou Allianz Assistance, ktorá je Vám k dispozícii vprípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí.
Úrazové poistenie osôb vo vozidle:
Predmetom tohto poistenia je život a zdravie osôb prepravovaných vozidlom, ktoré je uvedené v poistnej zmluve v čase poistnej udalosti. Dojednáva sa poistná ochrana pre každú prepravovanú osobu vrátane vodiča, pričom platí, že poistenie sa dojednáva na celkový počet miest na sedenie vrátane sedadla vodiča.

Porádím Vám?

Michal Holkovič

mobil: 0908 741 793

Možné škody spôsobené vaším vozidlom

Ukážka ako vypísať „Správu o nehode“