Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Toto poistenie Vás chráni v prípade, ak Vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa Zákonníka práce. Poistenie si môžete dojednať aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré je vo vlastníctve alebo držbe zamestnávateľa, alebo aj na vozidle, ktoré zamestnávateľ prevzal. Poistenie si môže uzatvoriť zamestnanec a platí na celom území Európy.

K tomuto poisteniu si môžete pripoistiť:

  • chybne vykonanú prácu, službu
  • škodu na dopravovaných veciach
  • územnú platnosť celý svet

Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú môže zamestnávateľ maximálne požadovať od zamestnanca na úhradu, t.j. mala by zodpovedať štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Porádím Vám?

Michal Holkovič

mobil: 0908 741 793