Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu:

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe poistenou činnosťou uvedenou v zmluve, ktorú poistený vykonáva na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a činnosti s ňou súvisiace. Oprávnenie môže mať formu výpisu z obchodného registra SR, výpisu zo živnostenského registra SR a pod.

Pripoistenia, ktoré je možné dojednať: regresné náhrady zdravotných poisťovní (ambulantná liečba, ústavná liečba, liečivá, prostriedky zdravotníckej techniky, doprava, kúpeľná liečba) a Sociálnej poisťovne (dávky dôchodkového poistenia, dávky nemocenského poistenia) za pracovný úraz, škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach, rozšírenie územnej platnosti mimo územia Slovenskej republiky, rozšírenie poistného krytia o krádež vecí vnesených do ubytovacieho zariadenia, rozšírenie poistného krytia o infekčné choroby.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu:

Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok. Poistné krytie sa vzťahuje na nielen na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy v SR, ďalej na ovzdušie, pôdu a vodu. Poistené sú náklady na preventívne opatrenia, nápravné opatrenia v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov, technické náklady. Súčasťou tohto poistenia je i náhrada trov občianskeho súdneho konania.

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu:

Je určené pre všetkých, ktorí podnikajú v cestnej nákladnej doprave ako „dopravcovia“. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu počas prepravy na zásielke prepravovanej vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave na území SR, v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), vo vnútroštátnej nákladnej doprave na inom území ako SR.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu – lekári:

Poistenie je určené pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poistenie je určené pre zdravotnícke zariadenia: všeobecná ambulancia, špecializovaná ambulancia do 5 lekárov, lekáreň do 5 lekárnikov, lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť, ostatné zdravotnícke povolanie iné ako lekár. Poistením je krytá škoda na zdraví vrátane usmrtenia, škoda na veci, následná majetková ujma vrátane ušlého zisku, náklady právnej obhajoby, nesprávna liečba, chybné stanovenie diagnózy, nezabezpečenie hospitalizácie pacienta, nekvalifikované konanie personálu, skoré prepustenie pacienta, chyby pri dozeraní na pacienta a pod.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu – ekonomické, právnické profesie:

Poistenie je určené advokátom, účtovníkom, audítorom, daňovým poradcom, znalcom, tlmočníkom a prekladateľom, patentovým zástupcom, sprostredkovateľom investičných služieb, ostatným príbuzným profesiám. Poistenie kryje čisté finančné škody, ktoré vzniknú poškodenému a nie sú následkom škody na veci alebo na zdraví, náhrada nákladov právnej obhajoby poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu v súvislosti s výkonom poistenej profesie.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu – IT:

Poistenie je určené pre medzinárodné spoločnosti, malé a stredné spoločnosti, ako aj pre živnostníkov, ktorí vykonávajú svoju činnosť zo svojho domova. Poistenou profesiou je široké spektrum služieb, ktoré môžu IT spoločnosti poskytovať, okrem iného aj : vývoj, predaj update a upgrade softvéru, distribúcia, dodávka, inštalácia/montáž, oprava a údržba hardvéru a počítačového príslušenstva, spracovanie dát, systémová analýza a integrácia, správa počítačových sietí, zabezpečovanie internetových služieb, poradenstvo, podpora a školenia v oblasti IT. Poistenie kryje finančnú ujmu, škodu na zdraví alebo škoda na majetku, náklady konania v súdnom, správnom alebo administratívnom konaní o náhrade škody.

Porádím Vám?

Michal Holkovič

mobil: 0908 741 793