Poistenie osôb

Rizikové životné poistenie – Šťastný Život:

Toto poistenie je pre dospelých aj deti. Široké spektrum krytia rizík umožňuje klientovi budovať si optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek. Variabilita poistenia zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy si klient môže pripoistenia meniť z dôvodu zmien životných situácií.

Program Šťastný Život umožňuje:

 • zvýšenie zabezpečenia dospelých a detí,
 • poistenie pre dospelé osoby a deti,
 • vysokú variabilitu programu,
 • prehľadnosť jednotlivých poistení,
 • jednoduchosť dojednania,
 • možnosť zmien počas trvania zmluvy pre všetkých poistených.

Výhody v programe Šťastný Život:

 • poistenie od detí až po seniorov na jednej zmluve,
 • vysoká variabilita programu počas trvania poistenej zmluvy,
 • zľava za počet poistení na poistenej zmluve,
 • možnosť zmien počas trvania zmluvy pre všetkých poistených.

 

Investičné životné poistenie – Môj Život:

Široké spektrum krytia rizík umožňuje klientovi budovať si optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy klient môže svoju poistnú ochranu prispôsobovať životným situáciám. Program Môj Život je kombináciou životného poistenia, kde môžu byť poistené až dve osoby, a investovania do fondov.

Výhody v programe Môj Život:

 • bonus za výšku poistného,
 • vernostný bonus,
 • investičný autopilot na postupný presun finančných prostriedkov z viac rizikových fondov do konzervatívnejšieho fondu

Osoba poistená investičným životným poistením má v rámci tohto poistenia dojednanú jednu z poistných súm pre prípad smrti: minimálnu, konštantnú alebo klesajúcu.
Klient si vyberá fondy podľa vlastného želania alebo má k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolené stratégie investovania.
Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Voľné finančné prostriedky je možné zaplatiť aj formou mimoriadneho poistného kedykoľvek bez poplatku.

 

Poistenie pre deti – Moja Farbička:

Široké spektrum krytia rizík umožňuje klientovi budovať si a prispôsobovať v čase optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek pre starostlivé zabezpečenie finančného zázemia pre svoje dieťa v prípade jeho osamostatnenia sa, štúdia, získania vlastného bývania alebo podporovania záľub. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy klient môže svoju poistnú ochranu prispôsobovať životným situáciám.

Na jednej poistnej zmluve sa spolu s dieťaťom môže poistiť aj dospelá osoba – rodič, starý rodič alebo ktokoľvek iný – aby dieťa bolo zabezpečené a chránené v každej situácii. Program Moja Farbička zabezpečí oporu Vášmu dieťaťu v prípade takých nešťastných životných situácií, akými sú invalidita či strata rodiča. V prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom, alebo jej úmrtia, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Navyše vášmu dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby, alebo vyplatená jednorazová suma, ktorú ste si dojednali na začiatku poistenia.

V programe Moja Farbička je jednou z možností vybrať si investičné životné poistenie, ktoré chráni vaše dieťa za cenu detského poistenia až do veku 25 rokov. Kombinuje životné poistenie s investovaním do fondov. Klient si vyberá fondy podľa vlastného želania alebo má k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolené stratégie investovania.

Výhody v programe Moja Farbička:

 • bonus za výšku poistného,
 • vernostný bonus,
 • investičný autopilot na postupný presun finančných prostriedkov z viac rizikových fondov do konzervatívnejšieho fondu

Baby karta

Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa.

 

Poistenie Senior:

Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine – seniorom. Poistenie je určené pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov veku. Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb. V prípade úmrtia následkom dopravnej nehody ponúka zvýšené plnenie.

 

Výhody v programe Senior:

 • Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
 • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením od 10%
 • Poistenie telesného poškodenia následkom úrazu
 • Služba Asistent

Porádím Vám?

Michal Holkovič

mobil: 0908 741 793