Poistenie majetku

Poistenie budov a hnuteľných vecí:

Poistenie budov je určené pre poistenie: budov, hál a stavieb vo vlastníctve alebo v správe poisteného, vedľajšie stavby bez súpisného čísla (ploty, garáže, altánky, bazény…), nadštandardné príslušenstvo (klimatizácia, antény…), stavebné úpravy – vnútorné (podlahy, dlažby, priečky) a vonkajšie (prístrešky, markízy, terasy), časť budovy, ak je vylúčené poistenie celej budovy, sklo – poistenie sa vzťahuje na všetky pevne osadené zasklenia stavebných súčastí (fasádne sklá, sklenené priečky…)

Pripoistenia odporúčané k poisteniu budov: vypratávacie náklady, stavebné súčasti budov, krádež, vandalizmus, zvonku umiestnené predmety, demontáž alebo remontáž, firemné štítky, povrchová úprava zasklenia, spätné vystúpenie vody, voda zo žľabov alebo rozvodov odvádzajúcich atmosferické zrážky, náklady na uniknuté médium.

Poistenie hnuteľných vecí je určené pre poistenie : hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo vo vlastníctve cudzích osôb, ktoré poistený užíva, výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby, veci zamestnancov.

Pripoistenia odporúčané k poisteniu hnuteľných vecí: vypratávacie náklady, demontáž alebo remontáž, cennosti v trezore, cennosti pri preprave, umelecké predmety, výstavné modely, daň z pridanej hodnoty, obnova dát, výmena zámkov, spätné vystúpenie vody.

Poistenie strojov a elektroniky:

Cieľom je maximálne rozšíriť poistnú ochranu klienta. Poistenie je určené pre poistenie strojov, prístrojov, strojných zariadení, strojného vybavenia, elektrických a elektronických zariadení, výpočtovej, kancelárskej techniky.

Poistenie prerušenia prevádzky:

V rámci toho poistenia je možné zvoliť si dva spôsoby dojednania poistenia :

1. Poistenie prerušenia prevádzky – vhodné pre väčšie výrobné a obchodné prevádzky. Predmetom poistenia sú : ušlý zisk, fixné náklady (zmluvne predložené platobné záväzky), mzdy zamestnancov

2. Poistenie viacnákladov – vhodné pre menšie prevádzky, obvykle v prenajatých priestoroch. Predmetom poistenia sú : náklady na prenájom náhradných priestorov, náklady na presťahovanie prevádzky a pod.

Poistenie nákladu:

Je určené pre klientov prepravujúcich výrobné a prevádzkové zariadenia a zásoby vo svojom vlastníctve, prípadne cudzie veci vlastným motorovým vozidlom.

Pripoistenia odporúčané k poisteniu nákladu : vypratávacie náklady (odvoz zničeného alebo poškodeného nákladu), nakládka a vykládka (škody vzniknuté počas nakladania lebo vykladania)

Poistenie vozidiel autosalónu:

Je určené na poistenie vozidiel autorizovaných predajcov nových motorových vozidiel. Predmetom poistenia sú: nové vozidlá (nové nepoškodené vozidlá evidované v majetku autosalónu), cudzie vozidlá (prevzaté od servisu), ojazdené vozidlá, vozidlá so zvláštnym EČV (vozidlá s trvalo manipulačnou značkou, ktoré autosalón využíva na predvádzacie jazdy).

Riziká, ktoré poistenie kryje : náraz alebo stret, požiar, víchrica, živelné udalosti, krádež, lúpež, vandalizmus.

Poistenie hospodárskych zvierat:

Je určené pre poistenie hospodárskych zvierat právnických a fyzických osôb podnikajúcich v poľnohospodárstve. Poistiť je možné zvieratá, ktoré má poistený vo vlastníctve alebo v správe, v trvalom užívaní, ktoré prevzal od občana za účelom úschovy, ktoré prevzal od právnických alebo podnikajúcich fyzických osôb na základe zmluvy. Základné riziká: nákazy, živel, špeciálne riziká

Poistenie hydiny je určené pre poistenie hydiny (sliepky, morky, husi, kačice) právnických a fyzických osôb podnikajúcich v poľnohospodárstve. Poistiť je možné hydinu, ktoré má poistený vo vlastníctve alebo v správe, v trvalom užívaní, ktoré prevzal od občana za účelom úschovy, ktoré prevzal od právnických alebo podnikajúcich fyzických osôb na základe zmluvy. Základné riziká: nákazy, živel, špeciálne riziká (uhynutie alebo nútené zabitie hydiny), prehriatie organizmu.

Poistenie plodín:

Je určené pre poistenie plodín právnických a fyzických osôb podnikajúcich v poľnohospodárstve. Predmetom poistenia sú plodiny patriace do skupín obilniny, strukoviny, olejniny, krmoviny, okopaniny, zelenina, vinič, tabak, chmeľ, ovocie.

Porádím Vám?

Michal Holkovič

mobil: 0908 741 793