Poistenie kombinované

Poistenie bytových domov:

Poistenie je určené pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Vlastníci bytov a nebytových priestorov zodpovedajú za škodu vyplývajúcu z vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru voči iným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a voči iným osobám. Predmetom poistenia je poistenie majetku (bytové domy, vedľajšie stavby, nadštandardné príslušenstvo, časť budovy, sklo, stroje a elektronika) a poistenie zodpovednosti za škodu (zodpovednosť všetkých vlastníkov bytov za škodu spôsobenú iným osobám ako sú vlastníci bytov).

Pripoistenia odporúčané k poisteniu budov: vypratávacie náklady, stavebné súčasti budovy, zvonku budovy umiestnené predmety, demontáž alebo remontáž, firemné štíty, povrchová úprava zasklenia, spätné vystúpenie vody, voda zo žľabov alebo zvodov, atmosferické zrážky

Stavebné poistenie:

Poistenie je určené pre právnické osoby alebo podnikajúce fyzické osoby – stavebníkov, investorov, zhotoviteľov. Stavebným poistením je možné dojednať poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pri vykonávaní stavebných prác. Tento druh poistenia je určený pre poistenie nových a existujúcich stavebných objektov počas ich výstavby alebo rekonštrukcie. Poistenie sa vzťahuje na fyzické poškodenie alebo zničenie poistených vecí spôsobené náhodnou škodovou udalosťou.

Pripoistenia odporúčané k poisteniu : krytie chýb projektu, materiálu a práce, vypratávacie náklady, mzdové zvýhodnenie, cestovné náklady technikov a expertov, letecké dodávky, krytie škôd záručnej doby, návrat DPH do štátneho rozpočtu SR.

Porádím Vám?

Michal Holkovič

mobil: 0908 741 793