Poistenie domácnosti a budov

Hlavnou výhodou produktu Môj domov je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať nasledovné poistenia – poistenie rodinného domu, bytu, chaty, garáže, vedľajšej stavby, domácnosti a zodpovednosti za škodu. Ak ste majiteľom nehnuteľnosti, či už bytu alebo domu, poistenie Môj domov chráni Váš majetok pred viacerými rizikami, ktorými je ohrozený.

Zložky poistenia:

Poistenie budovy a vedľajších stavieb:

Sa vzťahuje na – rodinný dom, byt, chatu, garáž, nebytový priestor, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby. Poistenie sa vzťahuje aj na vedľajšiu stavbu, ktorá sa nachádza na inom mieste poistenia ako Váš rodinný dom, byt alebo chata.
Poistiť sa dajú aj vybrané vedľajšie stavby ako oplotenie, spevnená plocha, terasa, chodník, prístrešok pevne spojený s poistenou budovou, studňa, septik, žumpa a to až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.
Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo obstaranie novej nehnuteľnosti.

Poistenie domu/bytu:

požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, víchrica, krupobitie, krádež, vandalizmus po vlámaní, lúpež, voda z vodovodného zariadenia, spätné vystúpenie vody, ťarcha snehu, pád predmetov, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, vandalizmus, náraz vozidla, sprejerstvo, povodeň, záplava, spodná voda, atmosférické zrážky, búrlivý vietor, rázová vlna, výbuch sopky, dym, prepätie, mráz na meračoch

Poistenie domácnosti:

Sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby.
Poistenie zahŕňa aj riziko predĺženej záruky vybraných elektrospotrebičov – rozsah poistného krytia je rovnaký ako pri zákonnej záruke, t.j. pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo zničeniu vybraného elektrospotrebiča, na ktoré by sa vzťahovala zákonná záruka poskytovaná predajcom, bude takáto škoda krytá poistením aj po skončení zákonnej záruky a to počas nasledujúcich dvoch alebo troch rokov v závislosti od zvoleného modulu. V poistení je možné poistiť motory v elektrospotrebičoch na riziko skrat.
Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, víchrica, krupobitie, krádež, vandalizmus po vlámaní, lúpež, voda z vodovodného zariadenia, spätné vystúpenie vody, ťarcha snehu, pád predmetov, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, vandalizmus, náraz vozidla, úraz domáceho zvieraťa, povodeň, záplava, spodná voda, atmosférické zrážky, búrlivý vietor, rázová vlna, výbuch sopky, dym, prepätie, výpadok elektrického prúdu

Ďalšie poistenia, ktoré sa dajú dojednať v produkte Môj domov:

Poistenie skla:

Vzťahuje sa na okná, sklo vstupných dverí, sklenené výplne interiérových dverí, krbu, vstavaných skríň, zrkadlá, akváriá, sklokeramické platne, slnečné kolektory a ďalšie sklenené súčasti Vášho domova.

Poistenie zodpovednosti za škodu:

Chráni Vašich členov domácnosti v prípade, že spôsobia škodu – vytopením suseda, rozbitím okna susedovi a okrem škôd na majetku chráni aj pred ujmou na zdraví. Poistenie zodpovednosti za škodu z domácnosti sa vzťahuje na škody spôsobené poisteným, osobou, alebo zvieraťom zdieľajúcimi s poisteným domácnosť. Poistenie zodpovednosti za škodu z nehnuteľnosti sa vzťahuje na škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby stavby resp. nehnuteľnosti.

Poistenie Privát Plus:

Sú to asistenčné služby, ktoré slúžia na zabezpečenie ochrany klienta v prípade, ak nastane poistná udalosť. Miestom poistenia je rodinný dom alebo byt, ktorý je uvedený v zmluve. Poistnou udalosťou môže byť: technická havária, zablokovanie dverí.

Poistenie náhrobného pomníka:

náhrobný pomník je možné poistiť jedným z dvoch modulov :

1. BASIC – požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, povodeň, záplava, zemetrasenie, náraz vozidla

2. ŠTANDART – riziká uvedené v module BASIC + vandalizmus, krádež náhrobného pomníka

Poistenie záhrady:

Vzťahuje sa na okrasné rastliny, stromy, kry, nadzemné terénne úpravy a trávniky, úrodu.

Porádím Vám?

Michal Holkovič

mobil: 0908 741 793

Vaša správa

Váš email (aby sme vám vedeli odpovedať)