Havarijné poistenie

Poistenie je možné uzatvoriť pre nové aj jazdené, firemné, súkromné, osobné aj dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, návesy ako aj ostatné kategórie vozidiel.

V rámci Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Vám ponúkame štyri moduly poistenia vozidla, od základného po najkomplexnejší:

BASIC

Havária zavinená treťou osobou, tzn., že poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba.

Oprava čelného skla

Živelná udalosť

Škody spôsobené hlodavcami

BASIC+

Havária zavinená treťou osobou, tzn., že poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba.

Oprava čelného skla

Živelná udalosť

Škody spôsobené hlodavcami

Odcudzenie vozidla alebo jeho časti

Vandalizmus

OPTIMAL

Havária v plnom rozsahu

Živelná udalosť

Škody spôsobené hlodavcami

OPTIMAL+

Havária v plnom rozsahu

Odcudzenie vozidla alebo jeho časti

Vandalizmus

Živelná udalosť

Škody spôsobené hlodavcami

V rámci havarijného poistenia v module BasicBasic+ je možné dojednať pripoistenie zrážky vozidla so zverou a pripoistenie čelného skla. Tieto pripoistenia sú v module OPTIMAL s OPTIMAL+ zahrnuté v havarijnom poistení.

Pripoistenie zrážky vozidla so zverou:

Toto pripoistenie chráni vozidlo pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla v dôsledku nárazu alebo stretu poisteného vozidla so zvieraťom. V prípade totálnej škody vozidla je poistným plnením všeobecná hodnota vozidla.

Pripoistenie čelného skla poisteného vozidla:

Toto pripoistenie chráni vozidlo pre prípad poškodenia alebo zničenia čelného skla vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou, odcudzenia celého čelného skla a vandalizmu. Výmena poškodeného alebo zničeného čelného skla bez odpočítania spoluúčasti.

Poistenie finančnej straty:

Pripoistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Môže sa uzavrieť pre nové, ojazdené, osobné, dodávkové, firemné aj súkromné vozidlá do 3,5 tony. Pripoistenie sa uzatvára na dobu 3 alebo 4 roky. Pripoistenie sa môže uzavrieť bez alebo s náhradou spoluúčasti splatnej z plnenia v havarijnom poistení.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle:

Predmetom tohto poistenia je život a zdravie osôb prepravovaných vozidlom, ktoré je uvedené v poistnej zmluve v čase poistnej udalosti. Dojednáva sa poistná ochrana pre každú prepravovanú osobu vrátane vodiča, pričom platí, že poistenie sa dojednáva na celkový počet miest na sedenie vrátane sedadla vodiča.

Porádím Vám?

Michal Holkovič

mobil: 0908 741 793

Škody ktoré môžu byť spôsobené vozidlu

Ukážka ako vypísať „Správu o nehode“