Cestovné poistenie

Užite si s nami bezstarostné cestovanie

Cestovné poistenie si môže uzatvoriť jednotlivec, rodina, firma a človek nad 70 rokov.

Cestovné poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. V rámci cestovného poistenia ponúkame naviac aj poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál a k tomu vám poskytneme automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty. Bez komerčného poistenia sa vystavujete riziku úhrady spoluúčasti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v navštívenej krajine.

Zložky poistenia:

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí:

Poistná ochrana:

– Ambulantná zdravotná starostlivosť, vrátane predpísaných liekov

– Hospitalizácia

– Preprava do zdravotníckeho zariadenia, vrátane cesty späť

– Operácia

– Akútne zubné ošetrenie (do limitu 335 EUR)

– Ubytovanie sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii, vrátane jej prepravy (do limitu 1 000 EUR)

– Prevoz poisteného do vlasti (repatriácia)

– Prevoz telesných pozostatkov poisteného do vlasti (repatriácia)

– Náklady na záchrannú činnosť vynaložené v súvislosti s úrazom, náhlym ochorením alebo smrťou

– liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu (do limitu 100 000€)

Poistenie úrazu:

Poistite sa pre prípad, že vám úraz zanechá trvalé následky. V prípade smrti v dôsledku úrazu má oprávnená osoba nárok na jednorazové odškodné.

Limit plnenia pri trvalých následkoch je 20 000 Eur

Limit plnenia pri smrti úrazom je 10 000 Eur

Poistenie batožiny:

Chránime váš majetok „zbalený“ na cesty. V rámci poistenia doplnkových asistenčných služieb vám pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou bude poskytnutá náhrada za zakúpenie najnutnejších potrieb.

 

Základný limit plnenia: 1500 €, z toho:

  • poistenie osobných vecí: 1500 €
  • cennosti: 750 €
  • elektronické a optické prístroje: 750 €
  • športové potreby: 750 €
  • krádež osobných vecí z motorového vozidla: 500 €

Poistenie zodpovednosti za škodu:

Poistenie zodpovednosti za škodu vás kryje v prípade, že spôsobíte inému škodu na zdraví, alebo majetku.

Limit plnenia na škoda na zdraví a/alebo na majetku je 200 000 Eur

Poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál:

Vzťahuje sa na storno poplatky, ktoré od vás požaduje cestovná kancelária, letecká spoločnosť alebo iný poskytovateľ cestovnej služby v prípade zrušenia cestovnej služby. Typickou situáciou je nepredvídané, akútne ochorenie účastníka zájazdu, kvôli ktorému nemôže nastúpiť na zaplatený zájazd.

Ako bonus k poisteniu stornovacích poplatkov alebo k poisteniu storno špeciál od nás dostávate automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty. Poistenie nevyužitej cesty vás „odškodní“ v prípade oneskoreného nástupu, ako aj v prípade predčasného návratu.

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť:

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť v zahraničí kryje náklady, ktoré ste povinní uhradiť záchrannej službe za úkony súvisiace s vyhľadávaním a vyslobodzovaním, pokiaľ sa ocitnete v tiesni.

Asistenčné služby:

Asistenčné služby poskytuje spoločnosť Allianz Assistance nepretržite 24 hodín po celom svete. Kontaktné telefónne číslo v prípade poistnej udalosti: +421.2.529 33 113

K poisteniu liečebných nákladov v zahraničí patria samozrejme aj základné asistenčné služby.

Čo vlastne asistenčné služby môžu ponúknuť?

Hlavne v závažnejších prípadoch a pri hospitalizácii je základnou úlohou asistenčnej služby:

– zabezpečenie vhodného zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na váš zdravotný stav

– úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam

– sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku

– komunikácia s blízkymi osobami

– prevoz späť do vlasti

Poistenie doplnkových asistenčných služieb:

– Právna pomoc

– Pomoc v prípade straty alebo odcudzenia dokladov

– Oneskorené dodanie batožiny leteckým dopravcom – náhrada za nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb

– Technická asistencia – asistenčná pomoc v prípade značnej škody na majetku v mieste bydliska počas vašej cesty

– Asistencia pri predčasnom návrate

Na základe správ a upozornení na cesty vydávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky si vás dovoľujeme, pred uzavretím cestovného poistenia, informovať o štátoch, do ktorých sa odporúča zvážiť cestu (resp. neodporúča cestovať):

ŠtátUpozornenie
Pásmo Gazyhrozba teroristických útokov
Haitiepidémia cholery
Afganistan, Pakistan - horské oblasti severného Pakistanuhrozba teroristických útokov
Jemenhrozba teroristických útokov
Thajsko - juh krajiny (thajsko-malajzijská hranica)hrozba teroristických útokov
Libanonhrozba teroristických útokov
Egypt - oblasť severného a stredného Sinaja (vrátane letoviska Taba)hrozba teroristických útokov
Tunisko – hraničné a odľahlé oblasti s Líbyou a Alžírskom, oblasť nár. parku Chaambi Mountain, Líbyahrozba teroristických útokov
Guinea, Sierra Leone, Mali, Pobrežie Slonovinyepidémia hemoragickej horúčky vyvolanej vírusom Ebola
Čad, Džibutsko, Etiópia, Keňa, Konžská demokratická republika, Mali, Mauritánia, Nigéria, Somálskohrozba teroristických útokov

Zároveň vám odporúčame sledovať aj aktuálne informácie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky odkaz na (www.mzv.sk) v súvislosti so štátmi, v ktorých je komplikovaná bezpečnostná situácia.

V prípade poistnej akejkoľvek poistnej udalosti na Slovensku, volajte na telefónne číslo 0800 122 222 voľba 2. V prípade poistnej akejkoľvek poistnej udalosti v zahraničí, volajte na telefónne číslo +421.2.496 15 677. Všetky potrebné formuláre nájdete Tu

Porádím Vám?

Michal Holkovič

mobil: 0908 741 793

Vaša správa

Váš email (aby sme vám vedeli odpovedať)