All Posts By

admin

Asistenčná služba Lady Assistance

By | Články

Allianz – Slovenská poisťovňa pre majiteľov vozidiel do 3 500 kg ponúka okrem súčasnej asistenčnej služby Štandard novú asistenciu Lady Assistance, ktorá poskytuje širšie asistenčné krytie. Lady Assistance znamená viac starostlivosti a rýchlu pomoc na ceste v situáciách, kedy si klienti nevedia dať rady. Na službu sa môžu spoľahnúť aj v prípade zabuchnutých alebo stratených kľúčov. Táto nová asistenčná služba poskytuje nadštandardné krytie a väčšiu pomoc.

Produkt Lady Assistance je pripravený motoristom pomôcť pri riešení starostí s vozidlom od doplnenia paliva, cez príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste, až po odtiahnutie vozidla či zabezpečenie ubytovania v núdzi.

Lady Assistance pomôže klientom vyriešiť starosti s výmenou pneumatiky po defekte, naštartovaním zamrznutého motora či spojazdnením vozidla pri zámene alebo nedostatku paliva.

Pracovníci technickej podpory vedia pomôcť aj so zamrznutými zámkami, batériou alebo brzdami, pomôžu zaslať chýbajúce potrebné náhradné diely po nehode alebo poruche a rovnako aj poskytnúť komplexné administratívno-informačné služby, vrátane dopravného servisu a poradenstva pri autonehode. Klienti sa tak nemusia strachovať, že v prípade poruchy budú musieť bezmocní nechať auto odstavené na diaľnici a na vlastné náklady zabezpečiť jeho odtiahnutie.

Lady poskytuje širší asistenčný rozsah:

 • príchod cestnej služby, oprava vozidla na mieste, odťah vozidla do výšky reálnych nákladov

 • výmena pneumatiky

 • naštartovanie neposlušného alebo zamrznutého motora

 • vyriešenie problému so zabuchnutými alebo stratenými klúčmi

 • pomoc so zamrznutými zámkami, batériou alebo brzdami

 • doplnenie paliva a pomoc v prípade zámeny paliva

 • zaslanie náhradných dielov po nehode alebo poruche

 • ubytovanie v núdzi po dobu 2 nocí do výšky reálnych nákladov

 • administratívno – informačné služby (dopravný servis, rady o postupoch po dopravnej nehode, atď.)

Ročné poistné za asistenčné služby Lady je 5 Eur.

Havaroval som

By | Články

X rád ako postupovať pri poistnej udalosti

Stala sa Vám dopravná nehoda, pri ktorej ste vinníkom nebol VY? Alebo naopak ste dopravnú nehodu spôsobili práve VY? Prípadne ste sa stali účastníkom inej poistnej udalosti súvisiacej s povinným zmluvným poistením? Viete aký je správny postup ako postupovať pri takejto situácii? Práve preto sa Vám v nasledujúcich krokoch budeme snažiť vysvetliť a poradiť, čo je potrebné urobiť ak sa ocitnete v takejto situácii či už ako vinník alebo účastník.

 1. Zabezpečte miesto nehody – zapnite výstražné svetlá, nasaďte si reflexnú vestu a výstražný trojuholník umiestnite tak, aby bol čo najlepšie viditeľný a v dostatočnej vzdialenosti od miesta dopravnej nehody. Auto riadne zabrzdite a uistite sa, že sa nepohne, pretože aj keď je havarované, neznamená to, že sa nemôže pohnúť a spôsobiť ďalšie škody. Vozidlo v žiadnom prípade nepremiestňujte, bolo by to na ujmu riadneho vyšetrovania nehody. Nepožívajte alkohol alebo iné návykové látky.

 2. Poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu – skontrolujte svojich spolujazdcov, prípadne aj ľudí v druhom poškodenom vozidle. V prípade potreby poskytnite prvú pomoc a okamžite volajte záchrannú službu na telefónnom čísle 155 alebo 112. Postupujte podľa pokynov operátora záchrannej služby. V prípade neprivolania záchrannej služby, neposkytnutia prvej pomoci či útekom z miesta nehody môžete byť trestne stíhaný políciou.

 3. Nahláste dopravnú nehodu polícii – v prípade, ak hmotná škoda na vozidlách je vyššia ako 3 990 Eur alebo bola pri dopravnej nehode zranená osoba, prišlo k úmrtiu osoby, prípadne ak sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na tom, kto je vinníkom, ak bol poškodený majetok tretích osôb. Políciu nie je potrebné volať v tom prípade, ak je hmotná škoda menšia ako 3 990 Eur – rozbitý predok auta, prevrátené auto, prevalené dvere, nárazník, ak neboli zranené alebo usmrtené žiadne osoby.

 4. Zdokumentujte priebeh nehody a nafoťte škodu na vozidlách ešte pred odtiahnutím – čo najdetailnejšie sa snažte zaznamenať škody na Vašom vozidle, prípadne aj na druhom poškodenom vozidle. Miesto nehody si vyfoťte.

 1. Vypíšte tlačivo “Správa o nehode” – ak k dopravnej nehode políciu nevoláte, je potrebné s druhým účastníkom nehody spísať tlačivo s názvom “Správa o nehode”, ktoré by ste mali mať vždy so sebou vo vozidle. Vinník aj poškodený vypisujú svoje kontaktné údaje na jednom tlačive, môže sa použiť tlačivo aj z inej poisťovne. Pravdivo a podrobne spolu vyplnia ako sa dopravná nehoda stala, zakreslia priebeh nehody do tlačiva a podpíšu ho. Originál ostáva vinníkovi nehody, ktorý ju musí nahlásiť svojej poisťovni a kópiu si necháva poškodený. Zapíšte si aj kontaktné údaje na svedkov nehody.

Vzor správne vypísanej Správy o nehode na stiahnutie

Tlačivo Správa o nehode na stiahnutie

 1. Ak vinníkom nie ste VY ale iný účastník nehody, je dôležité si od neho vypýtať identifikačný doklad, či už občiansky preukaz alebo vodičský preukaz. Opíšte si :

– meno , priezvisko, bydlisko vodiča, prípadne IČO, názov a sídlo firmy

– evidenčné číslo vozidla a typ vozidla

– adresu a názov poisťovne, kde má vinník uzatvorené povinné zmluvné poistenie a číslo poistnej zmluvy

 1. Čo najskôr nahláste škodu Vašej poisťovni – bezodkladne po nehode volajte na infolinku Vašej poisťovne a nahláste vzniknutú poistnú udalosť. Ak ste dopravnú nehodu spôsobili VY a teda ste vinníkom nehody, je potrebné, aby ste vyplnenú a podpísanú Správu o nehode zaniesli do Vašej poisťovne a oznámili im, že poistnú udalosť ste už nahlasovali telefonicky. Prípadne môže poistnú udalosť nahlásiť aj poškodený. Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť do 15 dní, ak nastala na území Slovenska, alebo do 30 dní ak sa nehoda stala mimo územia Slovenska, v zahraničí. Po uplynutí tejto lehoty môže poisťovňa časť náhrady škody pýtať od vinníka nehody. V prípade havarijného poistenia je potrebné nahlásiť poistnú udalosť čo najskôr a dohodnúť si s poisťovňou termín obhliadky vozidla, kde nahlásite informácie o škode, čo je poškodené, či idete do značkového servisu a ako budete riešiť plnenie poisťovne.

 2. Z poisťovne vedia zabezpečiť odťah vozidla vrámci asistenčných služieb – väčšina poisťovní má službu odťah auta vrámci asistenčných služieb (podľa poisťovne).

 3. S poisťovňou si dohodnem termín na obhliadku vozidla – aký termín vyhovuje Vám podľa Vašich potrieb, aby vozidlo mohol prísť obhliadnuť technik. Vozidlo opravujte až po obhliadke, nie skôr. Keď vozidlo dáte opraviť do zmluvného (značkového servisu) väčšinou robí obhliadku servis, ale záleží od poisťovne a daného servisu.

 4. Náhrada škody od poisťovne – dá sa riešiť tromi spôsobmi:

– preplatením faktúry za opravu, ktorú uhradíte Vy

– vyplatenie rozpočtom, kde poisťovňa vyplatí hodnotu škody podľa tabuľky priamo na účet klienta

– cez krycí list – zaplatíte faktúru priamo servisu

Allianz – Slovenská poisťovňa neuplatňuje pri likvidácii poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia amortizáciu (postupné znižovanie hodnoty vozidla na základe jeho veku a počtu odjazdených kilometrov) pri výpočte náhrady škody na motorových vozidlách poškodených.

Asistenčné služby

By | Články

Asistenčná služba Allianz Assistance je Vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy, nehody alebo odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí.

V prípade núdze zabezpečíme:

 • príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie;

 • ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;

 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;

 • uschovanie nepojazdného vozidla;

 • pomoc so zabezpečením náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla.

Služby v oblasti technickej asistencie pre vozidlá možno využívať v Slovenskej republike a v Českej republike ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné záruky asistenčnej služby pre vozidlá využiť opakovane.

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. V prípade núdze stačí zavolať na telefónne číslo +421.2.529 33 112 a zorganizujeme pre Vás pomoc. Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny.

Allianz Assistance je asistenčná spoločnosť, ktorá je jedným z popredných odborníkov zameraných na pomoc cestujúcim v núdzi. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance sú poskytované buď priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

Technická asistencia pre vozidlá je neodmysliteľnou súčasťou produktov poistenia vozidiel Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. Služby spoločnosti Allianz Assistance využíva vodič a osoby prepravované v poistenom vozidle.

Služby v oblasti technickej asistencie pre vozidlá možno využívať v Slovenskej republike a v Českej republike ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné záruky asistenčnej služby pre vozidlá využiť opakovane.

V rámci havarijného poistenia, poistenia vozidla na vybrané riziká a KASKO poistenia – Moje auto, Vám Allianz Assistance zabezpečí a uhradí v stanovenom limite náklady na:

 • príchod cestnej služby, opravu vozidla a odťah vozidla, ak došlo k poruche vozidla alebo vozidlo je po nehode či živelnej udalosti nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie vozidla

 • ubytovanie v núdzi po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla

 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla

 • uschovanie nepojazdného vozidla

 • zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla

 • na požiadanie odťah vozidla

 • asistenčné služby v prípade chyby vodiča

 • administratívno-informačné asistenčné služby

Pri povinnom zmluvnom poistení máte možnosť využívať asistenčnú službu poskytovanú spoločnosťou Allianz Assistance, ktorá je Vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí.

V prípade núdze zabezpečíme:

 • príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie vozidla

 • ubytovanie v núdzi po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla

 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla

 • zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla

 • uschovanie nepojazdného vozidla

 

Ako postupovať, keď potrebujete využiť služby Allianz Assistance:

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. V prípade núdze stačí zavolať na telefónne číslo +421.2.529 33 112 a zorganizujeme pre Vás pomoc.

Telefónne čísla:

Ak voláte zo Slovenska, voľte číslo: 02.529 33 112

Ak voláte zo zahraničia, voľte číslo: +421.2.529 33 112

Operátorovi uveďte nasledovné informácie :

 • Vaše meno a priezvisko

 • čo sa vám stalo

 • telefónne číslo, z ktorého voláte

 • miesto, kde sa presne nachádzate

 • typ vozidla, farbu a evidenčné číslo (EČ)

 • VIN (viď asistenčná karta)

Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny.